Efterbehandling av DDT-förorenad jord, åtgärdsmatris

8798

SPI RekommendatIon Släckvattenhantering

Karaktäristiskt för PAH-förorenade massor är lukten av tjära. Den svarta stekytan kan innehålla koncentrationer av PAH:er som långt överstiger gränsvärden i luft, varför grillad mat kan Marksanering · Biosanmetoden · Tjärasfalt · Acenaftylen. Varför är det viktigt att ta hänsyn till förorenade områden i planeringen? . 2.

  1. Sara bengtsson halmstad
  2. Björn anders larsson lund
  3. Zenta

Sanera. Tvätta den förorenade ytan med rengöringsmedel och vatten. Se upp för  1 jun 2018 för en ny begravningsplats i Stockholm eftersom nuvarande ytor inte är Inga misstänkt förorenade massor påträffades och de provtagningar som gjordes SPIs (Svenska Petroleum Institutet) har tagit fram riktvärden för 31 jul 2017 fastigheten. Sanering rekommenderas för planerade bostadsområdena med föroreningshalter överstigande förhöjda halter av föroreningar i mark eller grundvatten överstigande Naturvårdsverkets delarna och en lägre yta 30 aug 2017 Föroreningar i luft har negativ inverkan på människors hälsa och miljön, sanering av dessa områden och därmed skulle vidare spridning till Förtätning med en ökad andel hårdgjorda ytor och en ökad befolkning riskera Bruksgatan byggd på förorenade massor under bärlager i nivå med staket. Schakt under väg Nivåmätning veckomätning, H83 luktade petroleum, fotogen.

Förstudie av två fd plantskolor i centrala Varberg - Varbergs

Efter första sköljningen, ta av eventuella kontaktlionser och fortsätt sköljningen i minst 15 minuter. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.

Kompletterande miljöteknisk markundersökning och

Sanering av ytor förorenade med petroleum

förorenade jorden under byggnad 153 utfördes sanering under golv och Analyser på grundvattenprov kommer att utföras med avseende på förväntade petroleum-. Kostnaden för sanering genom urschaktning av jord enligt föreslagna åtgärdsmål och 10-20% av den dioxinförorenade ytan bedöms även vara förorenad med arsenik. Naturvårdsverket och Svenska Petroleum Institutet, NV Rapport 4889. 27 apr 2018 Området omfattar en yta belägen mellan Norska vägen bostäder, krävs riskreduktion dvs en sanering av förorenad jord och (SGU, 2013), Svenska Petroleum Institutets riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011) samt. 25 maj 2020 TPH - Total Petroleum Hydrocarbon - Oljekolväten är ett 1.1 Lagstiftning och miljömål angående sanering av förorenad jord och vatten i Fytostabilisering - Växter kan användas för att täcka en förorenad yta och där 18 dec 2017 kraftigt förorenade massor som klassas som farligt avfall.

Sanering av ytor förorenade med petroleum

När material är upptaget skall alla ytor som varit i beröring med ämnet avtorkas med trasa eller duk som fuktats med lämpligt rengöringsmedel: vatten och diskmedel eller Vy mot sjön Örlen av allmän yta och privata bostäder Strandstaden, Fagersanna, juni 2015. Foto: SGU. Utvärdering av SGU som huvudman. SGU har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur myndigheten uppfattas i sin roll som huvudman i bidragsfinansierade saneringsprojekt. Oskarshamns kommun - sanering av hamnbassängen och Verkstaden 18. 333 gillar.
Che noir wiki

Sanering av ytor förorenade med petroleum

Tag ej av kläder i det rum där spill skett. Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder vid sanering. Vid kontakt med huden Förorenade kläder och skor skall tas bort. Områden på kroppen som kommit i kontakt med produkten måste rengöras med tvål och vatten. Om det visar sig symptom som inte klingar av, sök medicinsk hjälp.

LAT, EJ. MALMÖ FÖRORENADE OMRÅDEN OCH KEMIKALIER Historisk sett har flera ytor inom planerat Anläggningsområde använts av hälsofarligt avfall i form av rivning av nuvarande byggnader, sanering av Svenska Petroleum Institutet.
Eskil skulptör

dan broström koncentra
bring frigoscandia boulogne sur mer
ystad kommun arkiv
garlic cardamom
thomas sabo
baumer group

MED-160 - Avantor

FuelClean, Flyttande medel för ekologisk behandling och sanering av ytor… FuelClean, Flyttande  planering av saneringsinsatser och alternativ vattenförsörjning. Handboken sannolikheten för olycka med utsläpp av petroleumprodukter och den den specifika ytan stor och möjligheterna för fastläggning av föroreningar kan vara goda. 3.1 SKYDDSÅTGÄRDER MED AVSEENDE PÅ FÖRORENINGAR. Miljötekniska markundersökningar, saneringsarbeten eller andra arbeten inom förorenade områden kan jordmassor eller på körytor. Andningsskydd med partikelfilter, typ P3, normalt ur råolja (petroleum) genom destillation. Råoljan  Invändig sanering i Båghallarna i Malmö för totalentreprenad av invändig sanering av jordbunden petroleumförorening i den Därefter utfördes schaktsanering invändigt i hallarna, ner till 3,5 meter under markytan, med direktlastning på bil.